Algemene voorwaarden

GreenSecure is een handelsnaam van:

EcoXtrusion B.V. (KVK:67465587)

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten tussen EcoXtrusion (de koper) enerzijds en een andere partij anderzijds, die met name betrekking hebben op leveringen van goederen door de andere partij aan de koper.

Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien de partijen dit schriftelijk overeenkomen. Afwijkingen gelden alleen voor de betreffende overeenkomst.

Algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing. Koper stemt niet in met dergelijke voorwaarden, behoudens indien en voor zover de toepasselijkheid daarvan door koper uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Artikel 2. Offertes; bestellingen; totstandkoming overeenkomst

Een aanvraag van de koper voor het uitbrengen van een offerte is steeds vrijblijvend.

Een offerte van de wederpartij is onherroepelijk, tenzij de wederpartij voor of bij het uitbrengen van de offerte schriftelijk heeft verklaard dat deze herroepelijk is.

Een overeenkomst tussen de koper en de wederpartij komt eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding door de koper van een offerte van de wederpartij of door schriftelijke bevestiging van de opdracht door de koper.

in het geval van een raamovereenkomst wordt de overeenkomst van kracht zodra de koper een order plaatst bij de wederpartij in het kader van de betreffende raamovereenkomst.

Zolang de beoogde overeenkomst niet in alle opzichten volledig van kracht is geworden, heeft de koper het recht de onderhandelingen af te breken zonder dat de wederpartij recht heeft op enige vergoeding van schade of kosten.

Wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden.

Artikel 3. Inschrijvingen

Bij offertes dient iedere wederpartij die een offerte wil indienen zijn offerteformulier uiterlijk op het daarop vermelde adres te (laten) bezorgen, zonder kosten voor de koper.

Inschrijvingsformulieren die niet uiterlijk bij de sluiting van de inschrijving zijn afgegeven, zijn ongeldig, tenzij de koper op grond van bijzondere omstandigheden anders beslist.

Artikel 4. Overdracht van rechten en verplichtingen

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de koper zal de wederpartij de verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst zelf voortvloeien, of een deel daarvan, niet aan een derde overdragen of uitbesteden.

Overdracht of uitbesteding aan een derde laat de aansprakelijkheid van de wederpartij voor het handelen en nalaten van die derde en voor de goede uitvoering van de overeenkomst onverlet.

Artikel 5. Kwaliteit en aansprakelijkheid; verzekering

De wederpartij staat ervoor in dat de geleverde zaken in alle opzichten voldoen aan hetgeen is overeengekomen en aan de ten tijde van de levering geldende wettelijke eisen en andere overheidsvoorschriften. De zaken moeten voor het overige van goede kwaliteit zijn en geschikt voor het doel waarvoor zij bestemd zijn en de eigenschappen bezitten die de koper op grond van de overeenkomst mag verwachten.

De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat als gevolg van of in verband met de non-conformiteit van het geleverde met het bepaalde in lid 1 van dit artikel en vrijwaart de koper voor alle aanspraken van derden ter zake.

Het is de wederpartij niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de koper zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen.

Artikel 6. Keuring en inspectie

De koper heeft het recht, doch niet de plicht, de zaken of een gedeelte daarvan vóór de levering en/of daarna te (doen) beproeven of te keuren. De wederpartij verleent hiertoe kosteloos alle medewerking en verleent toegang tot de plaats(en) waar de goederen worden of zijn geproduceerd of opgeslagen. Tevens zal de wederpartij desgewenst kosteloos een geschikte ruimte voor de beproeving of keuring ter beschikking stellen.

In geval van afkeuring dient de koper de wederpartij schriftelijk in kennis te stellen. Deze kennisgeving geldt als ingebrekestelling. Indien levering naar zijn aard of bestemming niet meer mogelijk of zinvol is, of indien de wederpartij van de in de vorige zin bedoelde gelegenheid geen gebruik maakt of niet behoorlijk levert, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van de koper op schadevergoeding.

Indien de wederpartij niet alle medewerking verleent aan keuring of inspectie, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor haar rekening. indien de zaken door de koper worden afgekeurd, komen de kosten van de keuring voor rekening van de wederpartij.

indien de koper de goederen afkeurt, zal de wederpartij deze binnen twee weken nadat de koper hem daarvan in kennis heeft gesteld, op eigen kosten bij de koper afhalen onder creditering van het aan de koper in rekening gebrachte bedrag en terugbetaling van de door de koper terzake reeds betaalde bedragen. indien de wederpartij in de nakoming van deze verplichting tekortschiet, kan de koper, onverminderd zijn overige rechten, de goederen voor rekening van de wederpartij doen afleveren.

Onverminderd het bepaalde in dit artikel omtrent keuring of inspectie door de koper, blijft de wederpartij aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit de levering van gebrekkige zaken, ook indien deze zaken een bewerking of verwerking hebben ondergaan. ook indien de wederpartij (anderszins) tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, is zij jegens de koper aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. Onder de wederpartij wordt in dit verband mede verstaan personeel van de wederpartij en (rechts)personen waarvoor de wederpartij aansprakelijk is. De koper is gerechtigd, indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van de koper op schadevergoeding.

De wederpartij vrijwaart de koper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade als bedoeld in het vorige lid van dit artikel. onder derden wordt in dit verband mede verstaan personeel van de koper en (rechts)personen die ten behoeve van de koper werkzaam zijn.

De wederpartij is verplicht zich deugdelijk te verzekeren tegen aansprakelijkheid en risico's als omschreven in dit artikel, hetgeen onder meer inhoudt dat de wederpartij een deugdelijke verzekering sluit die dekking biedt tegen productaansprakelijkheid. De wederpartij zal de verzekeringspolis, de verzekeringsvoorwaarden en het bewijs van premiebetaling op eerste verzoek aan de koper ter inzage geven.

Artikel 7. Levering; Levertijd

leveringen, waaronder begrepen leveringen in gedeelten, vinden plaats op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip. tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt voor de levering de term "delivered duty paid" (ddp), conform de meest recente versie van de incoterms, uitgegeven door de iCC (the international Chamber of Commerce).

indien de goederen niet binnen de overeengekomen termijn en op de overeengekomen plaats zijn geleverd en/of de werkzaamheden niet binnen de overeengekomen termijn zijn verricht, is de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim. De koper is in dat geval, onverminderd de hem overigens toekomende rechten, gerechtigd de te leveren zaken te weigeren en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Indien de wederpartij weet of vermoedt dat zij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen, dient zij de koper daarvan onverwijld schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

De wederpartij draagt er zorg voor dat de te leveren zaken vergezeld gaan van alle benodigde documentatie, bestemd voor het juiste gebruik van de zaken, alsmede eventuele keurings- en inspectierapporten en garantiecertificaten. De wederpartij draagt er zorg voor dat bij aflevering een afleveringsbon aan de koper wordt overhandigd.

Het risico van verlies, vernietiging en beschadiging van de goederen blijft bij de wederpartij totdat de goederen aan de koper zijn geleverd en een gemachtigde van de koper voor ontvangst heeft getekend.

Deelleveringen zijn slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de koper.

Artikel 8. Eigendomsovergang; risico; aanvaarding

De eigendom van de geleverde goederen gaat over op de koper op het moment van levering, zodra de goederen op de overeengekomen plaats van levering zijn afgeleverd.

In geval van afkeuring van de zaken door de koper als bedoeld in artikel 6 blijven de zaken eigendom van de wederpartij en wordt tevens het risico geacht bij de wederpartij te zijn gebleven en derhalve nimmer op de koper te zijn overgegaan. de koper is in dat geval niet gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Reeds door de koper betaalde bedragen worden in dat geval onmiddellijk door de wederpartij terugbetaald.

Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper staat een latere vordering ter zake van gebreken aan de geleverde goederen en een vordering ter zake van het anderszins tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet in de weg. verwerking, bewerking, ingebruikneming of doorlevering van de goederen laat dit recht onverlet.

Artikel 9. Verpakking; vervoer

De geleverde goederen moeten deugdelijk zijn verpakt en zodanig worden beschermd en vervoerd dat zij hun bestemming in goede staat bereiken.

Alle kosten van verpakking, opslag en vervoer van de goederen zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

in geval van leenemballage dient dit duidelijk door de wederpartij te zijn aangegeven. in alle andere gevallen gaat de eigendom van de emballage op de koper over op het moment van levering. leenemballage kan door de koper worden geretourneerd naar een door de wederpartij op te geven adres voor rekening en risico van de wederpartij. indien de wederpartij in gebreke blijft een adres op te geven, is de koper gerechtigd de leenemballage voor rekening en risico van de wederpartij naar het adres van de wederpartij te zenden. De koper kan afstand doen van het recht op eigendomsverkrijging van de emballage en van de wederpartij terugname van de emballage verlangen. Tevens heeft de koper te allen tijde het recht de emballage voor rekening en risico van de wederpartij aan deze te retourneren.

Indien de geleverde zaken niet deugdelijk zijn verpakt, is de wederpartij aansprakelijk voor de daardoor of in verband daarmee ontstane schade, waaronder begrepen schade aan de geleverde zaken zelf.

Artikel 10. Prijs

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de prijzen vast, exclusief BTW en dus bijvoorbeeld inclusief transport, laden en lossen, alle in- en uitvoerrechten en accijnzen, en inclusief alle andere heffingen en belastingen in verband met de (levering van de) goederen, en inclusief (extra) kosten in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Ook valutaverschillen (koersverschillen tussen het moment van bestellen en leveren/factureren) hebben geen invloed op de prijs.

Wijzigingen in prijzen, lonen, kosten, sociale lasten, belastingen en andere kostenverhogende factoren kunnen niet aan de koper worden doorberekend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11. Betaling

De koper is eerst verplicht tot betaling nadat de wederpartij correct en tijdig aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. betaling kan door de koper worden opgeschort indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. betaling door de koper houdt in geen geval afstand van recht in.

betaling dient plaats te vinden binnen de overeengekomen betalingstermijn na ontvangst en goedkeuring van de factuur van de wederpartij. indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 60 dagen na factuurdatum.

De koper is gerechtigd schulden aan de wederpartij te verrekenen met vorderingen op de wederpartij.

indien de koper toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichting is hij niet eerder in verzuim dan nadat twee weken zijn verstreken na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling door de wederpartij.

Artikel 12. Rechten van derden

De wederpartij garandeert de koper dat hij gerechtigd is de eigendom van het geleverde over te dragen en dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden (waaronder intellectuele en industriële eigendomsrechten). De wederpartij vrijwaart de koper voor alle aanspraken van derden ter zake en vergoedt de koper op eerste verzoek de schade die de koper als gevolg hiervan en in verband hiermee lijdt.

Artikel 13. Geheimhouding

De wederpartij (waaronder mede wordt verstaan personeel van de wederpartij en door de wederpartij ingeschakelde derden) verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van tekeningen, modellen, ontwerpen, schema's en andere (bedrijfs)informatie die in het kader van de overeenkomst aan de wederpartij zijn verstrekt en/of andere informatie waaraan de wederpartij anderszins is blootgesteld en mag bedoelde gegevens en informatie slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van de koper verveelvoudigen en/of aan derden bekendmaken/ter beschikking stellen.

De voor de wederpartij uit het eerste lid van dit artikel voortvloeiende verplichtingen blijven ook na het einde van de overeenkomst bestaan.

Artikel 14. Uitvoering

Indien de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan de koper, onverminderd de hem overigens toekomende rechten, vorderen dat de wederpartij ook alsdan het ontbrekende levert dan wel de zaken herstelt of vervangt. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de wederpartij.

Indien de wederpartij, na daartoe schriftelijk door de koper te zijn aangemaand, niet binnen een in de aanmaning te stellen termijn aan een eis als bedoeld in het eerste lid van dit artikel voldoet, kan de koper de levering, het herstel of de vervanging door een derde laten uitvoeren en zal de wederpartij de daaraan verbonden kosten op eerste verzoek aan de koper vergoeden.

Artikel 15. Overmacht

Tekortkomingen van de wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst worden slechts aangemerkt als overmacht en kunnen dan niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. De wederpartij moet aantonen dat een tekortkoming haar niet kan worden toegerekend.

Onder overmacht aan de zijde van de wederpartij wordt in ieder geval niet verstaan: een tekort aan personeel; staking; bovenmatig ziekteverzuim; de omstandigheid dat de wederpartij een prestatie die van belang is in verband met de door haar te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk ontvangt; ongeschiktheid van door de wederpartij gebruikte zaken en liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen van de wederpartij, alles ongeacht de achterliggende oorzaak.

De wederpartij heeft geen beroep op overmacht indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de wederpartij haar verbintenis had moeten nakomen.

Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de ene partij niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Ook indien de wederpartij zich op overmacht kan beroepen, dient zij de tekortkoming en de oorzaak daarvan onverwijld en in ieder geval binnen de voor de nakoming van de desbetreffende verplichting overeengekomen termijn schriftelijk aan de koper mede te delen.

Artikel 16. Garantie

16.1 De koper kan de rechten die hij aan een tekortkoming kan ontlenen, ook indien een garantietermijn is overeengekomen, uitoefenen indien hij meent dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden.

Een overeengekomen garantie houdt in ieder geval in dat de wederpartij een door de koper bij de wederpartij gemeld gebrek zo spoedig mogelijk voor rekening van de wederpartij zal herstellen, inclusief de bijkomende kosten. indien de wederpartij zaken of onderdelen daarvan heeft gewijzigd, hersteld of vervangen, geldt de garantie ter zake weer voor de volledige garantietermijn.

Het in dit artikel bepaalde laat zowel tijdens als na afloop van de garantietermijn de rechten die de koper aan een tekortkoming van de wederpartij kan ontlenen onverlet.

Artikel 17. Ontbinding

Een tussen koper en de wederpartij overeengekomen termijn voor de nakoming van haar verplichtingen door de wederpartij is een fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Onverminderd alle andere rechten van de koper kan de koper de overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:

de wederpartij in verzuim is met de nakoming van een verplichting uit de overeenkomst;

de nakoming door de wederpartij van een opeisbare verplichting uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk wordt;

door de wederpartij (waaronder mede wordt verstaan personeel van de wederpartij of door de wederpartij ingeschakelde derden) enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan de koper (waaronder mede wordt verstaan personeel van de wederpartij of door de wederpartij ingeschakelde derden) indien de toestemming hiervoor niet uitdrukkelijk schriftelijk door de koper is gegeven;

de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, aan haar surseance van betaling wordt verleend of in geval van liquidatie of bedrijfsbeëindiging van de wederpartij; in genoemde gevallen zijn de vorderingen van de koper op de wederpartij onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar en is de koper gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de overige rechten van de koper.

De koper is in genoemde gevallen tevens gerechtigd de overeenkomst voor rekening en risico van de wederpartij door een of meer derden te laten uitvoeren.

Artikel 18. Geschillenbeslechting; toepasselijk recht

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en de wederpartij uitsluitend worden beslecht door de rechter te Almelo. Dit geldt niet indien de sector kanton van de rechtbank bevoegd is. De koper is echter te allen tijde bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke verdrag bevoegde rechter.

Op elke overeenkomst tussen koper en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CisG 1980) is uitgesloten.

Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico